MASTERCLASSES

Het grondwerk is in de drie voorafgaande jaren gedaan, je hebt je gekwalificeerd door het behalen van het 3de jaar tentamen theorie en praktijk. Je wilt als therapeut aan de slag en er moet nog een professionaliseringsslag gemaakt worden om af te studeren als beginnend shiatsu therapeut.
Er zijn nog 4 gezamenlijke les weekends met masterclasses. Daarin maak je een aanvang met intervisie die je verder voortzet met een zelfgekozen (al bestaand) netwerk met collega’s, je gaat aan de slag met het schrijven van je scriptie, organiseer je een stage van 5 dagen, er is nog supervisie. Als je dat nog niet deed ga je aan zelfstudie voor de Westers Medische Basiskennis (MBK),

Les weekends

De trainingsvorm is dit jaar in vier weekends verdeeld over het jaar.

We starten het eerste weekend met een duidelijk overzicht van de te maken stappen, overzicht van je portfolio die je dit jaar aan gaat leggen en een uitgebreide inleiding op het schrijven van de scriptie.

Dit jaar staan je eigen leerdoelen centraal die we op verschillende manieren zullen benaderen en je zullen stimuleren daar vorm aan te geven in de uitwisseling met anderen en in de behandelingen die je zelf geeft.

Daarnaast staat dit jaar de oriëntatie op het beroepenveld centraal: het onderzoeken en vormgeven van je eigen vorm daarin. Hoe zou je jouw shiatsu willen vormgeven in de wereld, wat is je droom?  Naast deze verkenning krijg je praktisch informatie over het opzetten van een praktijk :de benodigde inschrijvingen, verzekeringen, Kamer van Koophandel, voorwaarden voor declareren van je cliënten, beroepsvereniging en maatschappelijke positie.

Meteen het eerste weekend zullen we intervisie als werkvorm introduceren, super effectief om met meer mensen naar één cliënt te kijken.

We sluiten het jaar af met een avond en dag zomerschool waarbij je afscheid neemt en je proces kan delen van het tot stand komen van je scriptie.

Medische Basiskennis

Om je diploma te behalen, goed samen te kunnen werken met het reguliere veld, de klachten van je cliënten goed te kunnen begrijpen en in aanmerking te komen voor declaratie via de ziektekostenverzekering is het belangrijk een diploma medische basiskennis te halen. Het staat je vrij zelf een instituut te kiezen, let op dat het instituut Cpion of SNRO geaccrediteerd is voor 40 EC. Instituut van voorkeur is die van TCMA https://tcma.nl/medische-basiskennis,

Scriptie/Afstudeerproject

Je schrijft een scriptie: wellicht een speciale richting binnen de shiatsu waarin je je wilt verdiepen of een interesse in een bepaalde klachten benadering. Dit kan ook in beeldmateriaal. Vanuit de opleiding krijg je 4 uur scriptie begeleiding aangeboden als ondersteuning. In het eerste weekend word je goed voorgelicht.

Stage

Je dient minimaal vijf dagen stage in een setting naar keuze voor jezelf te verzorgen. De school zal je hierbij zo veel mogelijk assisteren. Denk hierbij aan shiatsu praktijken, maar ook andere vormen van oosterse geneeskunde zoals do in, acupunctuur, Chinese kruiden, verpleeghuizen, assistentie van evenementen of binnen een westers medische setting. Een en ander is wellicht mooi te combineren met de keuze van je scriptie.

Supervisie

De supervisie is de beste vorm op je voor te bereiden op het examen: minimaal 5 keer inschrijven!

Intervisie

Het gezamenlijk behandelen van dezelfde cliënt en uiteindelijk samen besluiten tot een behandelplan is een geweldige manier van leren. Je leert te gaan staan voor je eigen diagnostische interpretaties en hoort hoe anderen hetzelfde weer anders interpreteren. Deze vorm van leren blijft ook na afstuderen een bron van inzicht en inspiratie.We zullen het het eerste weekend presenteren en je zult gedurende het jaar minimaal 5 keer zelf intervisie organiseren met een zelf te kiezen netwerk.

Examen

Na inleveren van je portfolio en scriptie kan je opgaan voor je praktische eindexamen. Dit houdt in dat je een door ons ingebrachte patiënt diagnosticeert en behandelt onder supervisie met een docent en een examinator van buiten de opleiding. Als je op al deze punten voldoet kom je in aanmerking voor het diploma!

Kosten

Kosten van het examenjaar: de vier weekends, zomerschool met één overnachting, supervisie, scriptiebegeleiding zijn € 1750. Het examengeld a € 250 dient apart betaald als je bent uitgenodigd. Wij schrijven je in bij het Cpion afgestudeerden register.